Kovandovi s.r.o.


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní spolupráci s dodavatelem, - nákup v internetové obchodní aplikaci - eshopu na stránkách WWW.KOVANDOVI.CZ.

1.2. Blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (objednatel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., a ve znění novel.

1.3. Dodavatel:
KOVANDOVI s.r.o.
Kotnovská 138, 39001 Tábor
IČ: 26077892, DIČ: CZ26077892
jedná prostřednictvím statutárního zástupce či poveřené osoby.

2. Předmět obchodu

2.1. Sekce Domácí pečení

2.1.1. Prodej soukromým nepodnikajícím fyzickým osobám

2.2. Sekce Pro velkoodběratele

2.2.1. Prodej velkoodběratelům, většinou podnikatelským subjektům.

2.3. Způsob prodeje

2.3.1. Objednávka zaslaná prostřednictvím internetové obchodní aplikace - eshopu.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Objednávka

3.1.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové aplikace na stránkách WWW.KOVANDOVI.CZ jsou považovány za návrh smlouvy.

3.1.2. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3.1.3. Podmínkou platnosti internetové objednávky je vyplnění všech údajů, jež vyžadují jednotlivá formulářová pole obchodní aplikace. Objednatel je povinen uvést správné fakturační údaje a je-li odlišná, také úplnou dadací adresu, tj. adresu, na niž má být zboží odesláno.

3.1.4. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky dodavatel neprodleně potvrdí objednateli informačním e-mailem na objednatelem určenou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.1.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

3.2. Zrušení objednávky

3.3. Objednatel má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit emailem.

a) v případě, že objednávka byla již vyřízena a zboží zabaleno, je objednatel povinen uhradit náklady
spojené se zabalením zásilky a to bez ohledu na to, zda dodavatel běžně účtuje či neúčtuje balné
b) v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je objednatel povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedicí
c) v případě, že objednatel zruší objednávku před zabalením či expedicí, nebude účtován žádný poplatek

3.4. Rozpor s kupní smlouvou

3.4.1. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3.4.2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Pokud zaruční doba objednaného zboží nepřekročí tuto lhůtu, je směrodatná lhůta objendaného zboží.

4. Ceny zboží

4.1. Ceny zboží si může objednatel ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou v obchodní aplikaci vždy uváděny ve výši, která odpovídá běžnému zákazníkovi - fyzické nepodnikající osobě a včetně DPH.

4.2. Po přeřazení zaregistrovaného zákazníka - podnikatelského subjektu do jemu příslušné skupiny klientů, což se děje na straně dodavatele manuálně, tento může ceny sledovat v jemu příslušné výši.

4.3. Snížení ceny a nárok na snížení ceny

4.3.1. Snížení ceny pro podnikatelské subjekty představuje prostor pro marži. Výši snížení stanovuje dodavatele na základě historie spolupráce, resp. objemu dosavadních odběrů zařazením do příslušné kategorie:
a) snížení ceny o 17%
b) snížení ceny o 18%

4.3.2. Ke každé dodávce zboží převzaté osobně oproti platbě v hotovosti vystaví prodávající doklad o zaplacení.

4.3.3. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci košík, případně na základě osobního dojednání s dodavatelem.

4.3.4. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

5. Dodací lhůta, doprava zboží

5.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

5.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zvoleným dopravcem, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. o tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci bude objednatel informován
e-mailem.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Objednatel, je-li spotřebitelem, má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele.

6.3. V tomto případě objednatel oznámí dodavateli, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

6.5. Uvedené zboží objednatel na vlastní nálklady zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu dodavatele. Vrácené zásilky zaslané formou dobírky nebudou přijaty. Ve vlastním zájmu objednatel zašle zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal. Dodavatel neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Přijaty budou pouze nepoškozené produkty v původním a neporušeném, resp. nepoškozeném obalu.

6.6. Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

6.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6.8. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží objednatelem dle čl. 6.3 obchodních podmínek dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno.

6.9. Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí dodavatel uhrazenou částku kupní ceny zboží (bez nákladů na dopravu) bezhotovostně na účet stanovený kupujícím, případně v hotovosti na provozovně, a to nejpozději do 10 dnů
po skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady objednatele zpět.

7. Reklamace zboží, záruční podmínky

7.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí a za přítomnosti dodejce.

7.2. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození, rovněž za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí
s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky – viz. část Doprava a platba.

7.3. Záruční lhůta je závislá na datu expirace konkrétního produktu.

7.4. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.

7.5. Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem.

7.6. Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu dodavatele. Ani v tomto případě není akceptována zásilka formou dobírky.

7.7. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a detailní popis předmětu reklamace. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

7.8. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

7.9. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele až do doby svého písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatelel odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu, dodavateli. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou objednateli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Objednavatel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

9.2. Informace na internetových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Dodavatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

9.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek, avšak všechny starší verze obchodních podmínek jsou u prodejce archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.


Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění nabývají platnost dnem 1. květen 2013 a platí do odvolání.

 

Kontakty:

Kovandovi s.r.o. Gastronomické dekorace a speciality

KOVANDOVI s.r.o.

Kotnovská 138, CZ39001 Tábor
Czech Republic

telefon: +420 565 492 227

Navšivte Kovandovi na Facebooku

 

Kovandovi s.r.o. Gastronomické dekorace a speciality